AgriGründer 2012-2013

Månedens Agrigründer i april 2014

Christine Soma og Audun Nårstad fra Ombo i Finnøy kommune

LES HER

 

Fra 1. juni 2012 igangsatte Ryfylke Næringshage og Rennesøy kommune et toårig prosjekt rettet mot de unge i landbruket. Prosjektet, som er støttet med regionale utviklingsmidler fra Rogaland Fylkeskommune, vil sette fokus på aktiviteter som har som mål å øke rekruttering til landbruket i kommunene Finnøy og Rennesøy.

Resultatet for prosjektet vil være å etablere et hjelpemiddel for førstelinjetjeneste/ kompetansesenter for rekruttering til landbruket.

Siden prosjektet startet har det blitt utført en rekke aktiviteter og tiltak rettet direkte mot målgruppen som er mellom 18 og 40 år. Per 21. mars 2013 har det blitt arrangert fire samlinger med gjester som bidrar med faglig innhold, samt et gårdsbesøk. Hensikten med disse samlingene er i tillegg å skape et nettverk blant de unge. Hver måned blir også forskjellige unge bønder presentert i et nyhetsbrev som sendes ut til alle bøndene i kommunene, samt til andre aktuelle aktører innen landbruket også utenfor kommunegrensene.

Det utarbeides også en "manual" som vil fungere som et verktøy i førstelinjetjenesten, med henvisninger til aktuelle aktører og litt innhold om det å være en god driftsleder og om krav og regler mm.

Den 25. mai ble det arrangert et gårdsbesøk og deretter en politisk debatt med inviterte politiske ungdomsparti i fylket. Som følge av denne debatten var målet å synliggjøre prosjektet for mat- og landbruksministeren.

Prosjektet avsluttes ved utgangen av 2013.

 

Oppsumering av landbrukspolitisk dag

Agrigründer 2012-2013 arrangerte landbrukspolitisk dag 25.mai. Ungdomspolitikere fra partiene i Rogaland var invitert på gårdsbesøk og deltok i debatt.

Les oppsummering av dagen.

Bilder fra landbrukspolitisk dag i Rennesøy

Ryfylke Næringshage as

Judaberg,4160 Finnøy

tlf: 51 71 45 15 e-post:fnhage@finnoy.com